Versie november 2016

Dit zijn de algemene voorwaarden van Plastic Circle B.V. (Plastic Circle). Het adres van Plastic Circle B.V. is Tillemakade 99 3072 AX Rotterdam, met het KvK-nummer 65461088.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@plasticcircle.nl, +31610018692 of per post: Plastic Circle B.V., Tillemakade 99, 3072 AX Rotterdam.

Plastic Circle B.V. heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen.

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Plastic Circle en u. Plastic Circle zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op www.plasticcircle.nl.

Artikel 2 – Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer Plastic Circle een schriftelijke bevestiging stuurt naar u of bij ondertekening van de overeenkomst.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Plastic Circle zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).
 2. Als u aan Plastic Circle gegevens verstrekt, mag Plastic Circle ervan uitgaan dat deze kloppen en zullen wij onze offerte hierop baseren.

Artikel 4 – Prijs

 1. Plastic Circle mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht, in overleg met opdrachtgever.
 2. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Plastic Circle en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 5 – Betaling en incassokosten

 1. U moet altijd binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Plastic Circle zal maandelijks factureren.
 2. Als u de factuur niet op tijd betaalt, bent u van rechtswege in verzuim. U bent dan de wettelijke rente (als een consument bent) of de wettelijke handelsrente (als u een onderneming bent) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. De volledige vordering van Plastic Circle op u is onmiddellijk opeisbaar als:
 4. u een betalingstermijn overschrijdt;
 5. u failliet bent of in surseance van betaling verkeert;
 6. u (ingeval u een vennootschap bent) ontbonden of geliquideerd wordt;
 7. u (ingeval u een natuurlijk persoon bent) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 8. Als u niet op tijd betaalt, bent u per direct in verzuim. U bent dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Plastic Circle. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
 • 15% over de eerste €2500;
 • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;
 • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
 • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
 • 0,5% over het overige deel.

Artikel 6 – Contractsduur

Opdrachten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.

Artikel 7 – Uitvoeringstermijn

 1. Als u een vooruitbetaling bent verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen Plastic Circle de werkzaamheden moet afronden (de uitvoeringstermijn) pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door Plastic Circle.
 2. Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient u Plastic Circle eerst schriftelijk in gebreke te stellen.
 3. U kunt de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van Plastic Circle. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als Plastic Circle de opdracht ook niet uitvoert binnen een door ons opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.

Artikel 8 – Derden

Plastic Circle mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 9 – Uitvoering opdracht

 1. Plastic Circle zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Plastic Circle mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.
 3. Als Plastic Circle de opdracht in fasen uitvoert, kunnen wij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat u de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. U zorgt dat u tijdig alle informatie of materialen aan Plastic Circle verstrekt, die noodzakelijk zijn om de opdracht uit te voeren.
 5. Als u de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Plastic Circle de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Plastic Circle is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Plastic Circle is uitgegaan van door u verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Artikel 10 – Wijziging opdracht

 1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 2. Plastic Circle kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Plastic Circle zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. U aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 3. Plastic Circle mag een verzoek tot wijziging van de opdracht weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.

Artikel 11 – Opschorting, ontbinding

 1. Plastic Circle mag de opdracht opschorten als wij door omstandigheden (die buiten onze invloedsfeer liggen of waarvan wij niet op de hoogte was) tijdelijk onze verplichtingen niet kunnen nakomen.
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 3. Plastic Circle mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als u uw verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. U moet Plastic Circle dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 12 – Tussentijdse opzegging

 1. Als Plastic Circle de opdracht tussentijds opzegt, zal Plastic Circle zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan u. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Plastic Circle extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van u.
 2. Plastic Circle mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
 3. U overschrijdt een betalingstermijn;
 4. U bent failliet of in surseance van betaling;
 5. U (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
 6. U (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
 7. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor u niet langer vrijelijk over uw vermogen kunt beschikken.

Artikel 13 – Overmacht

 1. Plastic Circle hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 2. Plastic Circle kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 3 maanden dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
 3. Als Plastic Circle zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Plastic Circle het nagekomen deel factureren.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alles dat Plastic Circle levert, blijft eigendom van Plastic Circle totdat u al uw verplichtingen volledig bent nagekomen.
 2. U moet alles doen dat u redelijkerwijs kunt doen om de eigendommen van Plastic Circle veilig te stellen.
 3. Als Plastic Circle zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft u onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Plastic Circle om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Plastic Circle deze terug kan nemen.

Artikel 15 – Onderzoek

 1. U moet het geleverde onderzoeken op het moment dat u het ter beschikking krijgt of de werkzaamheden zijn uitgevoerd. U moet onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde klopt met hetgeen is overeengekomen en of het voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen.
 2. U moet eventuele zichtbare gebreken binnen veertien dagen na levering schriftelijk aan Plastic Circle mededelen. Eventuele niet zichtbare gebreken moet u dertig dagen na ontdekking daarvan schriftelijk aan Plastic Circle mededelen. De melding moet een gedetailleerde omschrijving van het gebrek bevatten.

Artikel 16 – Klachten

 1. U moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand na constatering (of -bij niet zichtbare gebreken- nadat u de gebreken had kunnen constateren) melden.
 2. Als u op tijd een klacht indient, schort dit uw betalingsverplichting niet op.
 3. Als u een klacht later meldt, komt u geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Plastic Circle de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door u, vervangen, herstellen of vergoeden.
 5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Plastic Circle die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van u.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid

 1. Plastic Circle is alleen aansprakelijk voor directe schade van u, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Plastic Circle.
 2. Plastic Circle is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door u verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. De aansprakelijkheid van Plastic Circle is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €2500,00.
 4. De aansprakelijkheid van Plastic Circle is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Plastic Circle.

Artikel 18 – Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Plastic Circle is één jaar.

Artikel 19 – Vrijwaring

 1. U vrijwaart Plastic Circle voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Plastic Circle toerekenbaar is.
 2. Als derden Plastic Circle aanspreken, zal u ons zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van u in dat geval verwacht mag worden.
 3. Als u geen maatregelen neemt, mag Plastic Circle zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Plastic Circle, komen geheel voor rekening en risico van u.

Artikel 20 – Intellectuele eigendom

 1. Plastic Circle behoudt alle rechten op door ons gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. U mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij u), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Plastic Circle verstrekt zijn.

Artikel 21 – Geheimhouding

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Plastic Circle alle informatie van u geheimhouden tegenover derden.
 2. Plastic Circle zal de informatie die door u is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Plastic Circle optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. U zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Plastic Circle niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 22 – Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 23 – Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 24 – Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 25 – Bevoegde rechter

Rechtbank Midden-Nederland.